KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest MIEJSKI OŚRODEK KULTURY z siedzibą w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A

2) został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez email: iod@moktuszyn.pl lub pod adresem MOK ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·         realizacji zajęć prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury

·         i w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzeń organizowanych w Miejskim Ośrodku Kultury min. wystawy, spotkania autorskie, koncerty, pokazy filmowe

·         promocyjnych wydarzeń, oraz

·         wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie:

a. wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a (RODO),

b. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c (RODO)

c. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit e (RODO) ,

d. gdy przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit b (RODO)

oraz

e. art. 9 ust. 2 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych dot. alergii i wizerunku osób uczestniczących w organizowanych zajęciach i warsztatach ) oraz art. 9 ust. 2 lit. b – do wypełnienia obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (RODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą media i portale społecznościowe oraz organy uprawnione  na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym ujawniono dane osobowe na podstawie podpisanych umów powierzenia danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu

·         cofnięcia zgody,

·         przez okres do którego nas zobowiązują przepisy prawa,

·         przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

§         dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

§         wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

§         statystycznych i archiwizacyjnych,

§         maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,

§         w przypadku organizowania konkursów, zajęć oraz akcji promocyjnych, w których Pan/Pani może wziąć udział będziemy przetwarzać dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród oraz okres promocji wydarzenia.

6) posiada Pani/Pan prawo, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do instytucji nadzorującej, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub dobrowolne. W określonych sytuacjach ich nie podanie będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału np. w wydarzeniach, zajęciach organizowanych przez MOK lub brakiem możliwości podpisania umowy lub rozpatrzenia wniosku.

9) Dane nie będą  przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub  do organizacji międzynarodowych;

10) Administrator informuje także, że dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Administrator informuje, iż nie będzie przetwarzał danych w celu innych niż cel do którego dane zostały zebrane.